Terug naar Stichting Building People Bringing LIFE

Privacystatement

Stichting BPBL verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van de websites www.bpbl.nl en www.franksandra.nl.

Verwerking van uw gegevens

BPBL houdt een relatieadministratie bij. Relaties zijn donateurs en personen die zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief en/of gebedsbrief.

BPBL is een stichting die zending in Mozambique ondersteunt en roept haar relaties via acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze stichting. Het werk van BPBL wordt voornamelijk gefinancierd door giften van donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum) om relaties gericht te kunnen informeren over ons werk en om te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer iemand zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven en wanneer een gift wordt gegeven.
Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
BPBL heeft de ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen per e-mail doorgeven aan de administratie: info@bpbl.nl.

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. BPBL is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van BPBL, Cornelis Vlotstraat 35, 1318 AE Almere.

E-mail

Wanneer u als abonnee van één van onze nieuwsbrieven, donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan BPBL hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.

BPBL maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht kan worden verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Op deze wijze kan BPBL haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van BPBL, per e-mail: info@bpbl.nl.

Contact met leden, donateurs en relaties

BPBL informeert haar leden en donateurs over haar werk via e-mail, sociale media, website en incidenteel per post. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van de BPBL te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

Bezoek aan onze website

BPBL gebruikt op haar website geen zogenaamde tracking cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

BPBL heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

BPBL houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
Stichting Building People Bringing Life
t.a.v. de heer M.M. de Boer, voorzitter
Cornelis Vlotstraat 35
1318 AE Almere

Privacy beleid BPBL. Versie: 22 mei 2018.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.franksandra.nl/anbi/privacystatement/